Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie zapisywane są pliki cookies. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na zapis i wykorzystanie cookies niezbędnych. W zakresie pozostałych cookies możesz nimi zarządzać w ustawieniach.
Akceptuj
Dostosuj

Polityka prywatności

Ta Aplikacja zbiera niektóre Dane Osobowe od swoich Użytkowników.  

Niniejszy dokument można wydrukować w celach poglądowych, korzystając z polecenia drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki.Właściciel i Administrator Danych

Dębski Clinic Md Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa
NIP: 1182203375
Adres e-mail: pawel.kwiatkowski@debskiclinic.pl

Przeczytaj więcej o Ochronie Danych Osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które zbiera ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Dane o użytkowaniu, Trackery.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach wyjaśniających, wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych Danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.

Wszelkie wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Sposoby przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi włączonych do systemu informatycznego, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone rodzaje osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, przez Właściciela jako Przetwórcy Danych. O aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych do czasu, gdy Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań pozaumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeśli taki transfer ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby Właściciel mógł świadczyć swoje Usługi, wywiązywać się z obowiązków prawnych, odpowiadać na żądania egzekucyjne, chronić swoje prawa i interesy (lub prawa i interesy swoich Użytkowników lub osób trzecich), wykrywać wszelkie złośliwe lub oszukańcze działania, a także: Usługi platformy i hosting, Analytics, Zarządzanie tagami oraz Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych".

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do sporządzania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane w momencie zbierania danych, a następnie są odrzucane, zanim Dane zostaną zarejestrowane w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt out).

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi wgląd w ruch i interakcje na tej Aplikacji. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Ten rodzaj usługi pozwala na wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i wchodzenie z nimi w interakcje. Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie na jej stronach treści tego typu. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Usługi platformy i hostingu

Usługi te mają na celu hostowanie i uruchamianie kluczowych elementów niniejszej Aplikacji, umożliwiając tym samym udostępnianie niniejszej Aplikacji w ramach jednolitej platformy. Platformy takie dostarczają Właścicielowi szeroki zakres narzędzi - np. analitykę, rejestrację użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie faktycznej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Formularz kontaktowy (niniejsza Aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia niniejszą Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usług pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi w tej Aplikacji. Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może skutkować zatrzymaniem tych Danych.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczać przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zlecić usunięcie lub inną formę usunięcia swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub jego zobowiązania pozaumowne.
 • Złożenie reklamacji. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego dla nich organu ochrony danych osobowych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o wykonanie praw Użytkowników mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na żądanie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i utrzymanie

W celach operacyjnych i utrzymaniowych niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

O więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Do Not Track"?

Niniejsza Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".

Aby ustalić, czy którekolwiek z usług osób trzecich, z których korzysta, honorują żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, tam gdzie będzie to wymagane.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp. ), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Aplikacji.

Niniejsza Aplikacja

Sposób, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01

Polityka prywatności

Ta Aplikacja zbiera niektóre Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Niniejszy dokument można wydrukować w celach poglądowych, korzystając z polecenia drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i Administrator Danych

Dębski Clinic Md Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa
NIP: 1182203375
Adres e-mail: marzena@debska.me

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które zbiera ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Dane o użytkowaniu, Trackery.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach wyjaśniających, wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych Danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.

Wszelkie wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Sposoby przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi włączonych do systemu informatycznego, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone rodzaje osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, przez Właściciela jako Przetwórcy Danych. O aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych do czasu, gdy Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań pozaumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeśli taki transfer ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby Właściciel mógł świadczyć swoje Usługi, wywiązywać się z obowiązków prawnych, odpowiadać na żądania egzekucyjne, chronić swoje prawa i interesy (lub prawa i interesy swoich Użytkowników lub osób trzecich), wykrywać wszelkie złośliwe lub oszukańcze działania, a także: Usługi platformy i hosting, Analytics, Zarządzanie tagami oraz Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych".

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do sporządzania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane w momencie zbierania danych, a następnie są odrzucane, zanim Dane zostaną zarejestrowane w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt out).

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi wgląd w ruch i interakcje na tej Aplikacji. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Ten rodzaj usługi pozwala na wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i wchodzenie z nimi w interakcje. Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie na jej stronach treści tego typu. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Usługi platformy i hostingu

Usługi te mają na celu hostowanie i uruchamianie kluczowych elementów niniejszej Aplikacji, umożliwiając tym samym udostępnianie niniejszej Aplikacji w ramach jednolitej platformy. Platformy takie dostarczają Właścicielowi szeroki zakres narzędzi - np. analitykę, rejestrację użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie faktycznej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Formularz kontaktowy (niniejsza Aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia niniejszą Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usług pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi w tej Aplikacji. Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może skutkować zatrzymaniem tych Danych.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczać przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zlecić usunięcie lub inną formę usunięcia swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub jego zobowiązania pozaumowne.
 • Złożenie reklamacji. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego dla nich organu ochrony danych osobowych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o wykonanie praw Użytkowników mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na żądanie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i utrzymanie

W celach operacyjnych i utrzymaniowych niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

O więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Do Not Track"?

Niniejsza Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".

Aby ustalić, czy którekolwiek z usług osób trzecich, z których korzysta, honorują żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, tam gdzie będzie to wymagane.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp. ), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Aplikacji.

Niniejsza Aplikacja

Sposób, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01

Polityka prywatności

Ta Aplikacja zbiera niektóre Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Niniejszy dokument można wydrukować w celach poglądowych, korzystając z polecenia drukuj w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i Administrator Danych

Dębski Clinic Md Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa
NIP: 1182203375
Adres e-mail: marzena@debska.me

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które zbiera ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Dane o użytkowaniu, Trackery.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach wyjaśniających, wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych Danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie mają pewności, które Dane Osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Właścicielem.

Wszelkie wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Sposoby przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi włączonych do systemu informatycznego, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone rodzaje osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, przez Właściciela jako Przetwórcy Danych. O aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych do czasu, gdy Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • dostarczenie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań pozaumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeśli taki transfer ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe zbierane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane dla wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby Właściciel mógł świadczyć swoje Usługi, wywiązywać się z obowiązków prawnych, odpowiadać na żądania egzekucyjne, chronić swoje prawa i interesy (lub prawa i interesy swoich Użytkowników lub osób trzecich), wykrywać wszelkie złośliwe lub oszukańcze działania, a także: Usługi platformy i hosting, Analytics, Zarządzanie tagami oraz Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w poszczególnych celach, Użytkownik może zapoznać się z sekcją "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych".

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy wykorzystaniu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do sporządzania raportów na temat swojej działalności i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane w momencie zbierania danych, a następnie są odrzucane, zanim Dane zostaną zarejestrowane w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt out).

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi wgląd w ruch i interakcje na tej Aplikacji. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności. Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych. Ten rodzaj usługi pozwala na wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i wchodzenie z nimi w interakcje. Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps to usługa wizualizacji map świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie na jej stronach treści tego typu. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Usługi platformy i hostingu

Usługi te mają na celu hostowanie i uruchamianie kluczowych elementów niniejszej Aplikacji, umożliwiając tym samym udostępnianie niniejszej Aplikacji w ramach jednolitej platformy. Platformy takie dostarczają Właścicielowi szeroki zakres narzędzi - np. analitykę, rejestrację użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie faktycznej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Formularz kontaktowy (niniejsza Aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik upoważnia niniejszą Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usług pomaga Właścicielowi w scentralizowanym zarządzaniu tagami lub skryptami potrzebnymi w tej Aplikacji. Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może skutkować zatrzymaniem tych Danych.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited. Przetwarzane Dane Osobowe: Trackery; Dane użytkowe. Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw dotyczących ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności, Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich Danych. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczać przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Zlecić usunięcie lub inną formę usunięcia swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub jego zobowiązania pozaumowne.
 • Złożenie reklamacji. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego dla nich organu ochrony danych osobowych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o wykonanie praw Użytkowników mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na żądanie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i utrzymanie

W celach operacyjnych i utrzymaniowych niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Aplikacją (logi systemowe) wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

O więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Do Not Track"?

Niniejsza Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".

Aby ustalić, czy którekolwiek z usług osób trzecich, z których korzysta, honorują żądania "Do Not Track", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, tam gdzie będzie to wymagane.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp. ), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np, czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z niniejszej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem niniejszej Aplikacji.

Niniejsza Aplikacja

Sposób, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01